Απαγορεύονται οι ψεκασμοί στα εσπεριδοειδή σε ανθοφορία

Την απαγόρευση ψεκασμών στα εσπεριδοειδή με σκευάσματα που έχουν σήμανση στην ετικέτα τους για επικινδυνότητα στις μέλισσες, από τη στιγμή που το ποσοστό της ανθοφορίας (ανοιχτών λουλουδιών) φθάσει το 5-10% ανακοινώνει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, έχοντας  υπ’ όψη τα εξής:
1. Την 165457/6557/29-07-1981 (άρθρο 1) Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, που απαγορεύει την εφαρμογή μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των καλλιεργειών.
2. Το νόμο υπ, αριθ.4036/27-01-2012 περί «Διάθεσης γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογικής χρήσης αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Την αναμενόμενη έναρξη της ανθοφορίας των εσπεριδοειδών στις πρώιμες περιοχές του νομού κατά το επόμενο δεκαήμερο  και συνεκτιμώντας τις ανάγκες φυτοπροστασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
1. Απαγορεύουμε τους ψεκασμούς στα εσπεριδοειδή με σκευάσματα που έχουν σήμανση στην ετικέτα τους για επικινδυνότητα στις μέλισσες, από τη στιγμή που  το ποσοστό της ανθοφορίας (ανοιχτών λουλουδιών) φθάσει  το 5-10%
2. Από το σημείο αυτό έναρξης της ανθοφορίας και μέχρι της ολοκλήρωσής της απαγορεύονται οι ψεκασμοί στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών με σκευάσματα που έχουν σήμανση στην ετικέτα τους για επικινδυνότητα στις μέλισσες.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν υπάρχει σοβαρή προσβολή από αφίδες (μελίγκρες), οι παραγωγοί  μπορούν να ψεκάζουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα:
– δεν αναγράφουν στην ετικέτα τους ότι είναι επικίνδυνα ή πολύ τοξικά για τις  μέλισσες
– έχουν έγκριση για τη συγκεκριμένη χρήση (ψεκασμός αφίδων)
– έχουν έγκριση  για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
β) Τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες χρήσης-περιορισμών-απαγορεύσεων και προφυλάξεων που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.
γ) Ενημερώνουν έγκαιρα  τους   μελισσοκόμους, να  απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη από τις ανθισμένες καλλιέργειες σε περίπτωση ανάγκης εφαρμογής ψεκασμών.
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου 4036/2012 σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4036/2012 σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
4.Στους επαγγελματίες χρήστες (παραγωγούς, ψεκαστές) φυτοπροστατευτικών προϊόντων  υπενθυμίζουμε την υποχρέωση τους για την καταγραφή των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποίησαν,  σε ημερολόγια ημερήσια ή εβδομαδιαία  που θα αναφέρουν :
– το όνομα του φυτοφαρμάκου
– την ημερομηνία  εφαρμογής
– τη δόση εφαρμογής
– την περιοχή
– την καλλιέργεια
όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν χρησιμοποιήθηκε. Το ημερολόγιο αυτό καταγραφής καθώς και η αναλυτική καρτέλα με τις συνολικές αγορές γεωργικών εφοδίων από το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που συνεργάζονται οι παραγωγοί θα είναι διαθέσιμα  εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία μας.
Σε περίπτωση μη καταγραφής από τον επαγγελματία χρήστη, σε αρχεία των χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Επιπρόσθετα σε όποιον διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο  προβλεπόμενο ειδικό έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8),επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια(1.000) έως πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ.
5. Στους μελισσοκόμους υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή τους σύμφωνα με την παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης που προαναφέραμε, για απομάκρυνση των μελισσοσμηνών από τις ανθισμένες καλλιέργειες σε περίπτωση ανάγκης εφαρμογής ψεκασμών. Σε περίπτωση που δεν τα απομακρύνουν φέρουν και την ευθύνη για τις ζημιές που θα υποστούν. Επιπλέον στα πλαίσια της καλής συνεργασίας των μελισσοκόμων με τους παραγωγούς η τοποθέτηση των μελισσοσμηνών σε αγροκτήματα θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του κτήματος. Ακόμη για διευκόλυνση της επικοινωνίας, οι κυψέλες πρέπει να φέρουν τον κωδικό αριθμό που τους έχει χορηγηθεί καθώς επίσης και το τηλέφωνο του μελισσοκόμου.
Οι μέλισσες συμβάλλουν μέσω της επικονίασης των ανθέων στην  αύξηση  της καρπόδεσης  και συνεπώς της  παραγωγής των οπωροφόρων. Οφείλουν  λοιπόν οι δύο αυτοί κλάδοι, της μελισσοκομίας  και της εσπεριδοκαλλιέργειας, να συνεργάζονται ώστε να επιτυγχάνεται το καλλίτερο οικονομικό αποτέλεσμα και να στηρίζεται η οικονομία της περιοχής.
Επειδή, οι ψεκασμοί στην ανθοφορία  με εντομοκτόνα σκευάσματα που προκαλούν μη αποδεκτές επιδράσεις στις μέλισσες απαγορεύονται, και δεν προσφέρουν κανένα όφελος,  οι παραγωγοί είναι σημαντικό να παρακολουθούν την εξέλιξη των  καλλιεργειών τους, έτσι ώστε να εντοπίσουν τις προσβολές από Μελίγκρες, Φυλλοδέτη, Τετράνυχο  και όταν αυτές είναι σοβαρές και επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν, οι επεμβάσεις να γίνονται έγκαιρα, πριν από την άνθηση. Έτσι, εφόσον οι ψεκασμοί γίνουν στο κατάλληλο στάδιο του εχθρού και της βλάστησης, θα είναι αποτελεσματικοί,  δεν θα επηρεάσουν τις μέλισσες  και δεν θα επιφέρουν οικονομικές και ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες
Σύμφωνα με το  Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου με αριθμό 11, το οποίο εκδόθηκε στις 27-03-2012 είναι ο κατάλληλος χρόνος για  την αντιμετώπιση εχθρών των εσπεριδοειδών όπως ο φυλλοδέτης, η καλόκορις και ο κόκκινος τετράνυχος. Επομένως, όπου ο ψεκασμός είναι αναγκαίος να εκτελεσθεί για τους παραπάνω εχθρούς,  αυτός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  άμεσα, πριν την έναρξη της άνθησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στο Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ναυπλίου (τηλ.2752026241).
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης και γεωπόνος, Γεώργιος Π. Χαρμπής

Πηγή: agronews.gr